Seminar ├╝ber Theorie der kondensierten Materie / TRR146 Seminar

Nov. 9, 2023 at 2:30 p.m. in Minkowski Room, 05-119, Staudingerweg 7 and via livestream

F. Schmid
friederike.schmid@uni-mainz.de

P. Virnau
virnau@uni-mainz.de

L. Stelzl
lstelzl@uni-mainz.de

Note: PW: 008795

AI for Molecular Mechanism Discovery (aimmd)
Hendrik Jung (FU Berlin)