Seminar ├╝ber Theorie der kondensierten Materie / TRR146 Seminar

Feb. 3, 2023 at 10 a.m. in Newtonraum, 01-122, Staudingerweg 9 and via livestream

F. Schmid
friederike.schmid@uni-mainz.de

P. Virnau
virnau@uni-mainz.de

L. Stelzl
lstelzl@uni-mainz.de

TBA
Jeetain Mittal (Texas A&M)